تعداد سخنرانی ها:

3 سخنرانی 60 دقیقه ای، 15 سخنرانی 25 دقیقه ای، 6 سخنرانی 15 دقیقه ای (دانشجویان دکتری)

 

فهرست سخنرانان:

ردیف سخنران             دانشگاه - پژوهشگاه           
1  علی اقبالی  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2  فرین پاینده  دانشگاه پیام نور تبریز
3  کمال حاجیان  پژوهشگاه دانش های بنیادی
4  علیرضا چناقلو  دانشگاه صنعتی سهند
5  علیرضا دهقانی  دانشگاه پیام نور تبریز
6  امین رضایی اکبریه  دانشگاه تبریز
7  شاهین روحانی  دانشگاه صنعتی شریف
8  محمدرضا ستاره  دانشگاه کردستان
9  محمد عطارزاده  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
10  فرهنگ لران  دانشگاه صنعتی اصفهان
11  مهدی لطفی زاده  دانشگاه ارومیه
12 بشیر مجاوری  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
13  علی مصطفی زاده  دانشگاه کوچ ترکیه
14 سید کامران مویدی  دانشگاه اراک
15  قادر نجار باشی  دانشگاه محقق اردبیلی
16  محمدحسن وحیدی نیا  پژوهشگاه دانش های بنیادی
17  امیرعباس ورشوری   پژوهشگاه دانش های بنیادی

 

پوستر همایش
Powered by: Sahand CMS